www.beklenenmehdiveisa.com
ana sayfa- site haritası
 
 

 

MEHDİ'NİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Hz. Mehdi Peygamber Efendimizin Soyundandır >>>

Hz. Mehdi'nin Yüzü Güzel ve Nurludur >>>

Omuzunda Nübüvvet Mührü Vardır >>>
Rengi Arap Rengidir >>>

Hz. Mehdi'nin Endamı Beni İsrail Gibidir >>>

Mehdi, Orta Boyludur >>>

Uylukları Uzundur >>>
Geniş Vücutludur >>>
Karnı Geniştir >>>
Burnu Güzeldir >>>
Saçı Siyahtır >>>
Yanağında Ben Vardır >>>
Alnı Açık ve Geniştir >>>
Sakalı Bol ve Sıktır >>>
Kaşı Kavislidir >>>
Dişleri Parlaktır >>>

Soyu (Nesebi)

Hz. Ali'nin (r.a.) rivayetine göre Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
Kıyametin kopması için zaman da sadece bir günden başka vakit kalmamış da olsa Allah (c.c.) benim Ehl-i Beytimden bir zatı (Mehdi'yi gönderecek.)
Sünen-i Ebu Davud, 5/92

Hz. Ali (r.a.) den rivayet edilmiştir; Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdu:
El-Mehdi , bizden Ehl-i Beyt'tendir.

Said b. el Müseyyeb (r.a.) dan, Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu:
Mehdi, kızım Fatima'nın neslindendir.
Sünen-i Ibn Mace, 10/348

Mehdi ile müjdelenin. O Kureyş'ten ve Ehl-i Beyt'imden bir kişidir.
Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman , 13

İbnu Mes'ud: "Resulullah yahut da şöyle buyurmuştu der: "...Ehl-i beytimden birini, ki bu zatın ismi benim ismime uyar, babasının ismi de babamın ismine uyar. Bu zat, yeryüzünü, -eskiden cevr ve zulümle dolu olmasının aksine- adalet ve hakkaniyetle doldurur."
Tirmizi, Fiten 52, (2231, 2232)


Bütün peygamberler birbirinin neslindendir. Mehdi (a.r.) de bu nesilden gelmektedir. Halk arasında bu nesilden gelenlere Seyyid denmektedir. 

İşari manada ayet mealleri:

 2/128- "Rabbimiz, ikimizi sana teslim olmuş (müslümanlar) kıl ve soyumuzdan sana teslim olmuş (müslüman) bir ümmet (ver).  Bize ibadet yöntemlerini (yer veya ilkelerini) göster ve tevbemizi kabul et. Şüphesiz, Sen tevbeleri kabul eden ve esirgeyensin."

 3/33- Gerçek şu ki, Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemler üzerine seçti;


 6/87- Babalarından, soylarından ve kardeşlerinden, kimini (bunlara kattık); onları da seçtik ve dosdoğru yola yöneltip-ilettik.


Güzel Olması

O (Mehdi) güzel bir delikanlıdır, güzel yüzlüdür. Yüzünün nuru başına ve saçlarının siyahına kadar yükselir.
Mehdilik ve Imamiye, 153 (Ikdüd, Dürer'den)

Yüzü parlayan yıldız gibi nurludur.
El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 33
Kitab-ül Burhan Fi Alamatil-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 22


İşari manada ayet mealleri:

12/31- (Kadın) Onların düzenlerini işitince, onlara (bir davetçi) yolladı, oturup dayanacakları yerler hazırladı ve her birinin eline (önlerindeki meyveleri soymaları için) bıçak verdi. (Yusuf'a da:) "Çık, onlara (görün)" dedi. Böylece onlar onu (olağanüstü güzellikte) görünce (insanüstü bir varlıkmış gibi gözlerinde) büyüttüler, (şaşkınlıklarından) ellerini kestiler ve: "Allah'ı tenzih ederiz; bu bir beşer değildir. Bu, ancak üstün bir melektir" dediler.


Omuzunda Nübüvvet Mührü Vardır

Mehdi'nin omuzunda peygamber efendimizdeki nübüvvet mührü bulunacaktır.
El-Kavlu Fi Muhtasarr Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar,41

Omuzunda peygamberin alameti vardır.
Kıyamet Alametleri,165
Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman 23

Omuzunda peygamberin nişanı vardır.
Kıyamet Alametleri,163

Hadis-i seriflerden anlasilacagi üzere Hz. Mehdi'nin iki omuzu arasında Resulullah (s.a.v.) efendimizdeki gibi aşikare görülebilecek bir nübüvvet mührü olacaktır. 

Cabir b. Semüre'den (r.a.) rivayet edilmiştir:
Resullulah'ın (s.a.v.) mührü güvercin yumurtası kadar bir yumru idi.
Sünen-i Tirmizi,6/126

Abdullah b. Sercis 'ten (r.a.) rivayet edilmiştir.
&İki küreği arasında sol küreği bölümü tarafinda üstü siğilleri andıran beneklerle dolu peygamber mührüne baktım.
İbni Kesir-  Semail-i Resul,53

Ebu Saib b. Yezid 'den (r.a.) rivayet edilmiştir:
Gözüm peygamberimizin (s.a.v.) iki omuzu arasındaki mühüre ilişti. Birden onun hacle (gerdek) düğmesi kadar olduğunu gördüm.
Sünen-i Tirmizi,6/126


Rengi

Rengi arab rengidir.
Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman,24

Not: Arap ırkının ten rengi kırmızıyla 
karışık beyazdır.

Hz. Mehdi 'nin rengi arabidir.
(Kıyamet Alametleri 163)
(El - Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar,29)
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman,24)

Esmer olacaktır.
Kıyamet Alametleri 163

Enes b. Malik (r.a.) Peygamberin (s.a.v.) rengi hakkinda söyle dedi:
Beyaz (renkli) idi. Fakat beyazı esmere çalıyordu.
Ibni Kesir, Semail-ür - Resul, 28

Esmerden (Siyahtan) maksat bembeyaz olmayıp az kırmızılığı ispat etmektir. Çünkü Resul-ü Ekrem Hazretlerinin rengi, hamamdan henüz yeni çıkmış ve kendisine kızıllık gelmiş olan bir beyaz kimsenin o andaki rengi gibidir. Yani Resul-ü Ekrem Hazretlerinin mübarek rengi, kırmızı ile karışık nurani beyaz idi.
Ibni Kesir, Semail-ür - Resul, 28

Güneş ve rüzgarların tesiri ile vücuda gelen renge kırmızıya çalan renk; esmer, hiç güneş yüzü görmeyen elbise altındaki tenin rengine de parlak beyaz renk denir. 


Endamı

Hz. Mehdi 'nin boyu, posu sanki Beni İsrail ricalindedir.
El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 36 29

Cismi, İsrail cismidir.
Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 24

Mehdi sanki Beni İsrail 'den bir adamdır. (Tavrı onlara benzer yani heybetli ve acar.)
Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 23 30


Boyu

Mehdi, orta boylu olacaktır.
Kıyamet Alametleri
El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 41

Enes B. Malik rivayetler buyurdu ki : Resulullah (s.a.v) orta boylu idi.

Bilindiği gibi hadiste geçen Rab 'a kelimesi normal ve orta boylu demektir. Fakat normal boy için uzun olan şahsa göre bir sınır vardır. Çünkü boyun sahibi kendi karışı ile yedi karış kadar olan boya normal boy denilir.
Tirmizi, Semail-i Serif, 15


Uylukları Uzundur

Uylukları uzundur, rengi Arap rengidir.
(Kıyamet Alametleri, Berzenci, sf. 162-163)


Geniş Vücutludur

İri gövdeli...
(Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal")


O, alnı açık... karnı büyük, iki uyluk arası açık...
(Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar, sf. 13)

İki uyluk arası açık...
(Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")

Hz. Mehdi, Hz. Hasan'ın soyundandır. Bacakları aralıklıdır.
(Ali Bin Hüsamettin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, sf. 22)

... Onun... alnı geniştir. Yeryüzünü adaletle dolduracak ve malı bol bir şekilde dağıtacaktır.
(Ali Bin Hüsamettin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler - Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, sf. 22)

 


Karnı Geniştir

O, alnı açık... karnı büyük , iki uyruk arası açık...
(Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar, sf. 13)

 

Burnu Güzeldir

Onun alnı geniş, burnu ise ince olacaktır.
(Tırmizi, Büyük Hadis Külliyatı, Rudani 5.Cilt, sf. 365)

O, açık alınlı, küçük burunlu...
(Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, "Kıyamet Alametleri"

Pamuk Yayınları, Trc. Naim Erdoğan, sf. 163)
O açık alınlı ve ince burunludur.


(Ahmed, b. Hanbel II-291, III-17) (Süneni Ebu Davud Terceme ve şerhi cilt. 14, Şail Yayıncılık, K. el-Mehdi (35), s. 404)

 

Saçı Siyahtır

Yüzünün nuru başına ve saçlarının siyahına kadar yükselir.
(Mehdilik ve İmamiye, sf. 153/İkdüd Dürer'den)

Siyah saçlıdır. Siyah sakallıdır.
(Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")

Yüzünün nuru, saçının, sakalının ve başının siyahlığı üzerine gün gibi parlar ve ona yücelik verir.
(Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal")

 

Yanağında Ben Vardır

Mehdi gür sakallı, ön dişleri parlak, yüzü benli , açık alınlıdır.
(Mer'iy b. Yusuf b. Ebu Bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")

Yüzünde bir ben bulunacaktır.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 41)

Alnı Açık ve Geniştir

Hz. Mehdi'nin alnının açık ve geniş olmasına orantılı olarak başının da büyük olacağı hadislerden anlaşılmaktadır.

Mehdi bendendir... Açık alınlıdır.
(Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 21)

Mehdi bizdendir, alnı açık...
(Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 21)

Alü Teala, benim neslimden, alnı açık , yeryüzünü adaletle doldurarak malı ve eşyayı insanlara bol bol ikram eden bir evladımı gönderecektir.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf. 23)

O, açık alınlıdır.
(Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")

Muhakkak ki Allah, benim neslim içinde alnı açık (olan) bir şahıs gönderecektir.
(Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar, sf. 11)

 

Sakalı .

Sakalı bol ve SIK olacaktır.
El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 23

 Sakalı SIKTIR.
 Kıyamet Alametleri, 163

O genç bir adamdır. Orta boyludur. Güzel yüzlüdür. Saçları, omuzlarının üzerine doğru sarkar. Yüzünün nurları ona azamet verir. Siyah saçlıdır. Siyah sakallıdır."

(Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")


O (Mehdi), orta boylu ve güzel yüzlü bir gençtir. Saçları, omuzlarının üzerine sarkar. Yüzünün nuru, saçının, sakalının ve başının siyahlığı üzerine gün gibi parlar ve ona yücelik verir."

(Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal")


"Mehdi, gür sakallı..."

(Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")

Kaşları ve Gözleri

O, açık alınlı, küçük burunlu, iri gözlü....
(Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, "Kıyamet Alametleri" Naim Erdoğan, sf. 163)

Kaşı kavislidir.
(Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, "Kıyamet Alametleri" Pamuk Yayınları, Trc. Naim Erdoğan, sf. 163)

Hz. Mehdi'nin kaşları... araları açık...
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf. 41)

 

Dişleri Parlaktır

Dişleri parlak olacaktır.
(Nuaym b. Hammad, vr. 52a; El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf. 41)

Mehdi, gür sakallı, ön dişleri parlak...
(Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")


 

 
 

ANA SAYFA - SİTE HARİTASI

Yazar Hakkında - Diğer Siteler

Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz. www.beklenenmehdiveisa.com

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN - HADİS KÖŞESİ